Tác giả Trực Khách - Danh sách truyện của tác giả Trực Khách

Trực Khách

Ông trời ở trên, giếng sâu ở dưới, chúng sinh tất cả tại trong giếng. Nam Phương đại học học sinh Diệp Lăng Thiên tại phòng thí nghiệm lúc phát sinh trọng đại sự cố, kết quả chuyển kiếp đến Huyền Nguyên Tông một cái ngoại môn đệ tử trên người, càng bi thảm là, tùy t