Tác giả Thiên Hạ Bá Xướng - Danh sách truyện của tác giả Thiên Hạ Bá Xướng

Thiên Hạ Bá Xướng

Bùa mô kim, ấn quật mộ, dỡ núi dời non tìm quyết chú Người thắp nến, quỷ thổi đèn, dò mồ đổ đấu kiếm vạn tiền… Từ ngàn năm trước, ở đất nước Trung Hoa đã có nghề trộm mộ, còn gọi là Mô Kim hiệu úy. Dám hành nghề đào mộ quật mả, can trường là c
— QUẢNG CÁO —