Tác giả Thanh Phong Loan - Danh sách truyện của tác giả Thanh Phong Loan

Thanh Phong Loan

Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Chư thiên thần phật tiên, không qua đến nhất kiếm! Cảnh giới: - Kiếm phân chia: Tục kiếm, linh kiếm, minh kiếm, chân kiếm, thiên kiếm, đạo kiếm, bất hủ chi kiếm... - Tu luyện phân chia: Nhất phẩm Thối Thể cảnh, nhị phẩm Luyện Lực cảnh, tam phẩm Nội Tráng cảnh, tứ phẩm
Chương mới nhất: Chương 1454: Hố muội!
— QUẢNG CÁO —