Tác giả Ngận Thị Kiểu Tình - Danh sách truyện của tác giả Ngận Thị Kiểu Tình

Ngận Thị Kiểu Tình

Edit: Akito, nhóm Nữ Phụ, Vong Hồn, Vong Mạng Thể loại: Khoa Huyễn, hệ thống, nữ phụ, xuyên nhanh Ninh Thư chết nhưng may mắn lại trở thành người làm nhiệm vụ của hệ thống. Chính vì thế cô ở trong các thế giới, sắm vai ác, gặp được rất nhiều loại người vô tình có, lãnh khốc có,
— QUẢNG CÁO —