Tác giả Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bồng - Danh sách truyện của tác giả Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bồng

Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bồng

Từ Dạ ngẫu nhiên đạt được địa đồ thần bí, bao quát thế gian vạn vật. Thổi một hơi, nhân gian cuồng phong tàn phá bừa bãi. Vẩy một bát nước, nhân gian mưa to mưa lớn. Thời gian yêu ma loạn thế, Thanh Hà quận xuất hiện một đầu trước nay chưa có to lớn yêu thú. Từ Dạ: "Ta

Lục Châu tỉnh lại sau giấc ngủ trở thành thế gian cường đại nhất già nhất ma đầu tổ sư gia, còn có chín cái tội ác chồng chất, uy chấn thiên hạ đồ đệ. Đại đồ đệ U Minh giáo giáo chủ thủ hạ ngàn vạn ma chúng, nhị đồ đệ Kiếm Ma một lời không hợp liền khai sát giới... Khô
— QUẢNG CÁO —