Tác giả Minh Nguyệt - Danh sách truyện của tác giả Minh Nguyệt

Minh Nguyệt

Đây là một câu chuyện xưa của Yêu Cung thủ, một chức nghiệp khác biệt, một truyền kỳ khác biệt! Hắn không có thiên phú tài trí hơn người, hắn không có phong phạm bá vương kinh sợ lòng người, hắn có được chỉ là một viên yêu đan không giống
— QUẢNG CÁO —