Tác giả Mật Trấp Cơ - Danh sách truyện của tác giả Mật Trấp Cơ

Mật Trấp Cơ

"Thúc chương! Hôm nay làm sao còn không có đổi mới?" ". . . Học tỷ, hiện tại mới buổi sáng sáu điểm." "Kia ngày hôm qua nói như thế nào? Mới canh một!" ". . . Yêu đương thường ngày văn rất ăn chi tiết, gõ chữ thời điểm cần linh