Tác giả Mạt Lăng Biệt Tuyết - Danh sách truyện của tác giả Mạt Lăng Biệt Tuyết

Mạt Lăng Biệt Tuyết

Tay cầm ba thước Thanh Phong, học trăm môn kiếm pháp, ngộ ra chân lý kiếm đạo. Lục Nguyên, một đệ tử bình thường của Bắc Phong Hoa Sơn Tiên Môn, vốn cho rằng mình có thể nhàn rỗi bình yên cả đời nhưng vì sư phó thọ nguyên không nhiều, đủ loại khiêu chiến ập đế