Tác giả Linh Ẩn Hồ - Danh sách truyện của tác giả Linh Ẩn Hồ

Linh Ẩn Hồ

Một người tư chất thấp,ngộ tính kém, phế vật trên con đường võ tu. Công pháp cùng với các võ giả tồn tại các độ phù hợp khác nhau, độ phù hợp càng cao thì tu luyện sẽ càng nhanh, trong truyền thuyết độ phù hợp có thể đạt sau bảy phần sẽ tăng hiệu suất t