Tác giả Liệt Thổ Xưng Hoàng - Danh sách truyện của tác giả Liệt Thổ Xưng Hoàng

Liệt Thổ Xưng Hoàng

Ở chỗ này ngươi sẽ thấy Tiêu Dao Tử, Trương Tam Phong, Tây Môn Xuy Tuyết, vô danh, Độc cô cầu bại, Diệp Cô Thành ..., đám người tranh đoạt đệ nhất thiên hạ. Ở chỗ này ngươi sẽ thấy Giáng long thập bát chưởng, độc cô cửu kiếm, phong thần chân, đạo tâm loại ma, ... chờ kỳ c&oc