Tác giả Khinh Lạc Ngữ - Danh sách truyện của tác giả Khinh Lạc Ngữ

Khinh Lạc Ngữ

"Cái gì Thiên Kiêu, cái gì Thiên Tài, không bại được ta; ta tất bất bại..." "Nếu ta là Ma, đem san bằng Thiên Huyền, thương sinh thì lại làm sao, thiên địa phụ ta, ta liền tàn sát hết mảnh thiên địa này " - Công pháp chia