Tác giả Khất Cái Họa Sư - Danh sách truyện của tác giả Khất Cái Họa Sư

Khất Cái Họa Sư

Kiểm tra đến địch nhân thể chất là (Hổ Ma Bá Thể), đem tự động là kí chủ thăng lên làm (Bích Lũy Ma Khu)! Kiểm tra đến địch nhân huyết mạch là (Xích Diễm Hoàng huyết mạch), đem tự động là kí chủ thăng lên làm (Viêm Đế huyết mạch)! Kiểm tra đến địch nhân