Tác giả Đế Yêu Hoàng - Danh sách truyện của tác giả Đế Yêu Hoàng

Đế Yêu Hoàng

Khẩu thôn nhật nguyệt,  Thủ nhưng trích tinh thần. Vấn quân hà năng ngươi? Một mạch phản nói chân. Ngực ngưng ngũ khí thần,  Đỉnh đầu tam hoa tụ. Sờ nói kiến càng cũng hám cây,  Dám hướng trời cao vũ cuồng đao!