Tác giả Dạ Thủy Hàn - Danh sách truyện của tác giả Dạ Thủy Hàn

Dạ Thủy Hàn

Khiêu chiến thánh đường Đường chủ, thánh đường Đường chủ nắm trong tay một quận thành! Khiêu chiến thánh điện điện chủ, Thánh Điện điện chủ nắm trong tay một chủ thành! Khiêu chiến thánh địa thánh hoàng, Thánh Địa thánh hoàng nắm trong tay Long đại lục! Mục tiêu