Trang chủ
Vô Lại Kim Tiên

Chương 255: Thiện tâm từ bi

Lại nói Lâm Phong được thân xác của Bàn Cổ, mượn đại pháp lực hợp đạo thành thánh, chứng thực Hỗn Nguyên.

Bởi vì đúng chín chín tám mốt quy về một mối, số lượng đã đủ, Lâm Phong cầm Như Ý Kim Kiếm, quản sát kiếp tam giới, nhân quả tam giới, tiên phàm hai đạo trong tam giới đều ở trong đó. Thiên địa trở về thủa sơ khai, một phá một lập, chính là số trời đã định, mang công đức lớn trong người.

Bàn Cổ khai thiên, chính là ngày tạo ra đệ nhất đại công đức

Sau thời yêu ma đại chiến, Lão Tử nặn ra con người, chấn hưng tiên đạo, tuy tạm thời trấn áp yêu ma tung hoành Hồng hoang, nhưng cũng chôn xuống một mầm mống hậu họa, làm tam giới nhân quả càng để lâu càng tích tụ lại. Nhìn bên ngoài bình thường, không có sóng gió, kỳ thực đã chôn xuống một quả đạn hạt nhân, một khi bùng nổ, hậu quả không thể tưởng tượng.

Một phá một lập, không bàn mà hợp số trời, giáo chủ nặn ra con người chính là thuận theo số trời mà làm, từ khai thiên đến giờ là đại công đức thứ hai.

Hôm nay hỗn độn mở ra, chín chín tám mốt quy về một mối, số lượng đủ đầy, thiên địa quay về thủa hỗn độn, Lâm Phong ứng kiếp mà sinh, cầm Như Ý Kim Kiếm, đứng đầu Cực Lạc giáo, hiểu biết tam giới nhân quả, cũng là đại công đức.

Lần này vô lượng công đức còn lại từ thời Lão tử sinh ra loài người, cùng Bàn Cổ khai thiên, một phá một lập, không bàn mà hợp ý trời.

Lâm Phong trở lại Cực Lạc tiên phủ, ngồi tại giường mây, tứ nữ chia ra ngồi hai bên. Lâm Phong nói: " Ta từ nhân gian lên, lịch lãm vạn kiếp, chứng thực hư không đại đạo. Hôm nay đại kiếp nạn bắt đầu, cầm Như Ý Kim Kiếm, lập Cực Nhạc giáo, quản tam giới nhân quả, cùng Bàn Cổ khai thiên có vô số đại công đức.

Tứ nữ đều nói:" Phu quân đã đạt được Hỗn Nguyên, chắc chắn chấn hưng Hồng Mông đại đạo."

Lâm Phong nói:"Bàn Cổ khai thiên, sinh ra Linh Lung Bảo Tháp cùng Thất Thải Nguyên Thạch. Lão Tử sinh ra laoif người, dùng vòng kim cương không phải còn hơn Tiên thiên đỉnh cấp pháp khí. Ta quản Cực Lạc đại giáo, nắm tam giới sát kiếp, cùng Bàn Cổ khai thiên đều là đại công đức. Ngũ Sắc phi thạch chính là Thánh Mẫu nương nương luyện tiên thiên ngũ hành mà thành, phối hợp với đại công đức, có thể là gốc rễ cho ta lập giáo."

Lâm Phong chỉ một ngón tay, từ trong hư không bay lên một pho tượng chiều cao ngàn trượng chính là lò đan khổng lồ, rồi cong ngón tay bắn ra, một giọt máu bay vào trong lò đan. Không bao lâu, phía trên lò đan, ngũ sắc hào quang đại thịnh, Lâm Phong chỉ một ngón tay, kim quang phiến bay lên trên lò đan, cùng ngũ sắc hào quang nhập làm một thể.

Trải qua bảy bảy bốn chín ngày, luyện đan hoàn thành.

Lâm Phong rũ tay áo xuống, lò đan biến mất, một chiếc quạt lông ngũ sắc rơi xuống. Nặng như núi! Lâm Phong tiếp trên tay, không khỏi cười nói:"Thiên địa vạn vật cái gì cũng từ trong Tiên Thiên ngũ hành. Ngũ sắc tinh thạch chính là do Thánh mẫu nương nương luyện từ Tiên Thiên ngũ hành mà ra, cùng với việc ta đứng đầu Cực Lạc đại giáo có vô số đại công đức. Ngoài Ngũ hành Yên La đại trận, không vật nào có thể ngăn trở bảo vật này."

Tứ nữ mừng rỡ. Thất công chúa nói:" Bảo vật này lợi hại thế sao? Nó có thể cùng nữ nhi chống đỡ kiếp nạn này?"

Lâm Phong nói:"Ta nắm đại giáo, thì sẽ bảo hộ cho nữ nhân trong nhà cùng môn hạ đệ tử chu toàn, các nàng yên tâm đi."

Bích Nhu tiên tử nói:"Bồ đề tổ sư kia đã đi vào phàm giới. Phật đạo nhân quả dây dưa, phức tạp khó hiểu. Hãy để cho môn hạ đệ tử tiểu tâm cẩn thận, miễn cho gặp kiếp số." xem tại

Lâm Phong cười nói:"Cực Lạc đại giáo ta ứng sát kiếp mà sinh, môn hạ đệ tử vốn là nhân quả quấn thân, đại kiếp nạn tới thì đều chịu cảnh chết thay. Bất quá lòng trời từ bi, ta có Kim Thư Ngọc Diệp, trọng lập Hồng Mông thế giới, chống đỡ hơn nửa kiếp số. Tuy có nhân quả trong người nhưng lại không ngại, chỉ đợi đại kiếp nạn qua đi là được thanh tĩnh."

Nói Lý Hạo kia ba tuổi tự tu luyện Phật môn kim thân, qua mấy chục năm mà thành. Pháp lực đạo hạnh còn hơn cả cha. Hiểu rõ kiếp trước kiếp sau, biết mình là Tây Thiên cực lạc A Di Đà Phật do Bồ đề tổ sư chuyển kiếp mà thành. Hiểu được sâu sắc số trời vô thường, sinh linh tam giới lâm vào hoạn nạn liền nổi lên ý muốn Đại từ bi cứu thế.

Lại vừa biết Huyền Tông bị một đám Thục Sơn đệ tử đứng sau giật dây. Trong lúc đó, thánh chỉ phát đến Nam Hải quận phần nhiều đến từ tay Khổng Lai Học. Bởi vậy cũng là coi như không biết, toàn bộ lương thảo định nộp lên trên giữ lại, chặt đứt kho lúa Đại Đường. Khổng Lai Học như kiến trên chảo rang, nhiều lần hạ thánh chỉ thúc dục, Lý Hạo cũng không thèm để ý.

Khổng Lai Học thúc dục mấy lần không có kết quả, tức giận chửi ầm lên:" Lý Hạo cái tên trẻ con miệng còn hôi sữa. Ỷ vào chiếm Nam Hải quận, liền có thể cùng Đại Đường ta chống đỡ, thật sự là không biết trời cao đất dày."

Thục Sơn đệ tử bên cạnh nói:"Nam Hải quận trên không có phật quang chiếu rọi, lại nghe nói Lý Hạo cũng tu thành pho tượng kim thân bốn đầu tám tay, chắc là Tây Thiên Phật môn ở sau lưng giở trò, không bằng thỉnh mấy vị trưởng lão xuất quan thương thảo."

Khổng Lai Học nhất thời cả kinh, nói:"Nếu quả thật có Phật môn ở sau lưng tác quái thì không thể không đề phòng. Mau mời mấy vị trưởng lão."

Tên Thục Sơn đệ tử lĩnh mệnh mà đi. Không lâu sau, mấy vị trưởng lão ở ẩn đều tụ tập đầy đủ trong phủ, Lai Học đem ngọn nguồn câu chuyện nói hết. Một vị Thục Sơn trưởng lão râu dài nói:" Lý Hạo sở tu đúng là Phật môn bồ đề Kim thân. Đại kiếp nạn tới, nhưng cả Tây Thiên Cực lạc cũng không thể thanh tĩnh, đều muốn nhập phàm giới chấm dứt nhân quả. Việc này liên quan rất lớn, bọn ngươi không nên vọng động. Để ta đi Thượng Thanh Thiên bái kiễn lão sư bàn mưu tính kế."

Bạch Vân kiếm tiên chính là nhị đệ tử Thượng Thanh môn. Vị Thục Sơn trưởng lão này đúng là môn hạ Bạch Vân Kiếm tiên, Huyền Cơ Tử.

Thục Sơn trưởng lão vừa mới tới Trường An, đã thấy vài đạo độn quang rơi xuống, hiện ra mấy đạo nhân, trong đó có người chính là Thục Sơn tổ sư Bạch Vân kiếm tiên. Trưởng lão lập tức mừng rõ, vội vàng cúi đầu vái chào:" Lão sư thánh thọ, đệ tử cung nghênh lão sư!"

Bạch Vân chân nhân hất tay áo, một đoàn thanh quang nâng Huyền Cơ Tử lên, nói:"Ngươi hãy ra mắt mấy vị sư thúc đi."

Huyền Cơ tử nhận ra năm vị đạo nhân này chính là năm vị kim tiên, môn hạ Ngọc Thanh môn, vội cuống quít vái lạy.

Năm vị kim tiên kia làm sao thèm để ý tới hậu bối đạo hạnh nông cạn này, cùng Bạch Vân chân nhân thu lại độn quang. Khổng Lai Học sớm dẫn theo một đám đệ tử Thục Sơn ra đón. Mấy vị kim tiên sớm vào thẳng nội đường, ngồi vào chỗ của mình.

Vân Trung Tử hướng Bạch Vân chân nhân nói:"Đại kiếp nạn tới, bần đạo tuân theo pháp chỉ Lão sư chưởng giáo hạ giới hoàn tất sát kiếp, mới có thể hưởng thanh tĩnh. Bồ đề tổ sư chuyển kiếp mà sinh, chắc hẳn Tây An Phật môn đã ở trong kiếp số."

Quảng Thành Tử nói:" Sau thượng cổ yêu ma đại chiến, Vô Khổ đạo nhân đi tới Tây phương, khai sáng Đại thừa phật môn, tuy nói là đạo bất đồng không cùng chí hướng, nhưng Tây Thiên cuối cùng cũng là Bà La giáo nhất mạch, nhân quả dây dưa không rõ, không phân biệt trắng đen. Môn hạ đệ tử Cực Lạc giáo phần lớn là yêu thân nhập đạo, cùng Bà La giáo còn có nhân quả chưa xong. Chúng ta trước tiên cứ tạm yên lặng theo dõi diễn biến."

Cửu Dương chân nhân nói:" Cực Lạc giáo chủ đã độ thành đạo, sẽ không cùng chúng ta khó xử. Môn hạ đệ tử phần lớn là hạng người nông cạn. Hầu tử đã ở Đông Hoàng cung, chi bằng nhân thời gian này, thừa dịp Lý Hạo chưa đủ lông cánh, tấn công Nam Hải quận, cũng đủ làm cho môn hạ đệ tử qua hết sát kiếp này."

Bạch Vân chân nhân nói:"Cũng được. Hãy theo ý kiến đạo huynh." Liền phân phó Huyền Cơ tử ở bên nói:"Ngươi để cho Khổng Lai Học điều binh tướng Đại Đường tới Chu Tước quan, Nam Hải quận, bố trí trận thức, mời Lý Hạo đấu trận pháp."

Huyền Cơ Tử không dám chậm trễ, vội vàng tuân theo lệnh sư tôn, dựa hơi Bạch Vân chân nhân, khiến Khổng Lai Học điều binh tướng Đại Đường một tháng sau xuất phát. Hơn mười vạn chiến hạm cờ xí đầy trời, trùng trùng điệp điệp đến trước Chu Tước quan, Nam Hải quận ứng chiến.