Tác giả Vô Tướng Thiên Kiếp - Danh sách truyện của tác giả Vô Tướng Thiên Kiếp

Vô Tướng Thiên Kiếp

Một cái hiện thế hệ, xuyên qua đáo hồng hoang đích chuyện xưa. "Cái gì? Ta là nhiên đăng?" Lưu đồng học nghe được hồng cùng cấp chính mình khởi đích đạo hào hậu, ngây người.