Tác giả Triệu Càn 0 - Danh sách truyện của tác giả Triệu Càn 0

Triệu Càn 0

Một cái tu tiên tiểu môn phái phổ thông tu sĩ, ngoài ý muốn đạt được một đoạn tới tương lai ký ức, nhìn Ninh Bình như thế nào bằng vào một chút xíu ưu thế, đặt chân Tu Tiên Giới, cũng từng bước một đi hướng đỉnh phong. Tóm lại, đây là một bộ phàm