Tác giả Tây Qua Hữu Bì Bất Hảo Cật - Danh sách truyện của tác giả Tây Qua Hữu Bì Bất Hảo Cật

Tây Qua Hữu Bì Bất Hảo Cật

Vĩnh Yên hai mươi chín năm, Thần Châu chi địa, Đại Càn vương triều lập quốc hơn năm trăm năm, đế lão, tiếc mệnh, triệu tứ phương chi sĩ ở kinh, thiết lập Kỳ Sĩ Phủ, luyện dược tìm pháp để cầu trường sinh bất tử, đế ngày càng trầm mê, xa cách triều chính, lại có đông tây
Chương mới nhất: Chương 531 : Ly khai