Trang chủ
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Chương 8: Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết