Trang chủ
Cực Phẩm Thiên Vương

Chương 670: Ra tay không theo quy tắc, vừa ra tay trí mạng! (4)